Superstition Mountains Area, Mesa, Arizona
Gabilan + Southern Diablo Mountains, California