Alpine Lakes Wilderness, Washington
Eastern Sierra + White Mountains Area, California
Eastern Sierra + White Mountains Area, California
Eastern Sierra + White Mountains Area, California
Lake Tahoe + Northern Sierra, California