Santa Maria Valley + Santa Lucia/La Panza Mountains, California
Santa Maria Valley + Santa Lucia/La Panza Mountains, California
Santa Maria Valley + Santa Lucia/La Panza Mountains, California
Willamette Foothills, Oregon
Sequoia National Park, California
Eastern Sierra + White Mountains Area, California